ДОБРЕ ДОШЛИ!

Детска градина „Калинка" - гр.Гоце Делчев е създадена през 1979г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 2 до 7 годишна възраст. Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила. Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище. Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работят успешно в екип с Логопедичен център.
ВИЗИЯ

Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца независимо от тяхната етническа принадлежност.
МИСИЯ

„ Самочувствие и вяра в собствените сили!” Детска градина „Калинка” полага основите на непрекъснатото образование и възпитание на децата като осигурява: Устойчиво продължаване процеса на активно управление на възпитателно образователния процес в посока задоволяване на интелектуалните, емоционалните и социални потребности на подрастващите за добра готовност на всяко дете за училище, осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в детското заведение. Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби. Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС; Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности , добродетели и култура. Духовно, физическо и социално израстване и развитие; Учене за знания и компетенции; Учене за оцеляване в ситуации на промени; Учене насочено към придобиване на социални умения;
КОНТАКТИ

Адрес, Карта, Поща и телефони за връзка с нас… Виж повече:

ГРУПИ