ДОБРЕ ДОШЛИ!

Детска градина „Калинка" - град Гоце Делчев е създадена през 1979г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст. Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила. Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище. Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата, обучени за работа в мултикултурна среда. Работят успешно в екип с медицински специалист, логопед, психолог и ресурсен учител. Градината разполага с оборудван медицински и логопедичен кабинет.
Детска градина „Калинка” полага основите на непрекъснатото образование и възпитание на децата като осигурява: устойчиво продължаване процеса на активно управление на възпитателно образователния процес в посока задоволяване на интелектуалните, емоционалните и социални потребности на подрастващите за добра готовност на всяко дете за училище, осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в детското заведение. Развитие на индивидуалните качества на всяко дете,толерантност, търпимост и стимулиране на творческите заложби. Овладяване на ДОИ за предучилищна възраст. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности , добродетели и култура; духовно, физическо и социално израстване и развитие; учене за знания и компетенции; учене за оцеляване в ситуации на промени; учене насочено към придобиване на социални умения.
КОНТАКТИ

Адрес, Карта, Поща и телефони за връзка с нас… Виж повече: