Интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес по проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                         

„В света на приказките“

                                                         „В света на приказките“

Откриване на новата учебна година

С много настроение и вълнение бе открита новата учебна година в ДГ „Калинка“.

15.09.2022г. бе един незабравим ден, изпълнен с много емоции и усмивки!

Празници и развлечения

 

 

 

 

Приказни герои