Документи

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024 г.

2.  Годишен план ДГ 2023 -2024г.

3. План БДП 2023-2024

4. Дневен режим на ДГ 2023-2024г.

5.  Правилник БУВОТ 2023- 2024г.

6. Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024г.

7. Правилник за дейността на ДГ 2023-2024г.

8. План вътрешна и външна квалификация 2023-2024 год.

9.Отчет външна и вътрешна квалификация 2022-2023 год.

1o.Бюджет за 2023г. по параграфи

11. Етичен кодекс 2023-2024г.

12. Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа

13. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

14.Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

15.Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на децата, въвлечени в родителски конфликти

16.Информация за изпълнението на делигирания бюджет на детската градина към 31.12.2023г.

17.Бюджет за 2024г. по параграфи